หัวข้อ

ลิงชนิดใดที่เราอยู่ใกล้ที่สุด?

ลิงชนิดใดที่เราอยู่ใกล้ที่สุด?

ข้อสรุปของอณูชีววิทยาคือลิงกอริลลาต้องแยกออกจากต้นตระกูลของเราหรือเราจากพวกมันเมื่อประมาณสิบล้านปีก่อนและลิงชิมแปนซีมีเพียงประมาณเจ็ดล้านปีก่อน ญาติสนิทที่สุดของลิงชิมแปนซีไม่ใช่กอริลลา แต่เป็นมนุษย์ ให้ตัวเลขเล็กน้อย: เราแตกต่างจากชะนี 5% และจากอุรังอุตัง 3.5% กอริลล่าเรามียีนร่วมกันถึง 97.7% และกับลิงชิมแปนซีเราต่างกันเพียง 1.5% เท่านั้น